JESTECH

Cilt: 6, Sayı: 3-4, Temmuz-Aralık 2003  İÇİNDEKİLER
Kripto Sistemler İçin Lorenz Kaotik Osilatör Tabanlı Adaptif Bir Gözleyici
Ata SEVINÇ
1
Taguchi Metodu: Bir Uygulama
Coşkun HAMZAÇEBI     Fevzi KUTAY
7
Gürültünün Üretim Verimliliği Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Erol ŞAHİN
19
İki Kollu Esnek Manipulatörlerde Yörünge Kontrolü
İlker KESKİNKILIÇ     Hira KARAGÜLLE
27
Sistem Güvenilirliği İçin Hata Ağacı Analizi
Ercüment N. DİZDAR
35
Dönen Makinelerde Oluşan Arızalar Ve Titreşim İlişkisi
Sadettin ORHAN
41
Silindirik Borularda Kararsız Akışkan Hareketlerinin Loran Dönüşümü Yöntemiyle İncelenmesi
Ziyaddin RACABOVADİLOĞLU
51
Bir İşyerinde Metot Ve Zaman Etüdü İle Verimliliğin Belirlenmesi
Erol ŞAHİN
59
Isı Pompası Kullanılan Kurutma Sisteminin Simülasyonu
Salih COŞKUN
67
Yapısal Olarak Farklı Özelliklere Sahip Tabii Dolaşımlı Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemlerinin Deneysel Karşılaştırması
Hikmet DOĞAN     Tayfun MENLİK
77
Binaların Isıl Performanslarının Değerlendirilmesinde Enerji Modelleme Ve Simülasyon
Veysel ÖZDEMIR
87
Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Programlarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Burhan AKPINAR     Bayram ÖZER
95
PIC Kontrollü Sürtünme Kaynak Makinesi Kontrol Devresi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
Hakan ATEŞ     Ramazan BAYINDIR
107
   

JESTECH

Volume: 6, Issue: 3-4, July-December 2003  CONTENTS
An Adaptive Observer For Cryptosystems Based On The Lorenz Chaotic Oscillator
Ata SEVİNÇ
1
Taguchi Method: An Application
Coşkun HAMZAÇEBI     Fevzi KUTAY
7
An Investigation Into The Effect Of Noise On Production Time And Productivity
Erol ŞAHİN
19
Trajectory Control Of Two-Arm Flexible Manipulators
İlker KESKİNKILIÇ     Hira KARAGÜLLE
27
Fault Tree Analysis For System Reliability
Ercüment N. DİZDAR
35
Faults Arised Rotating Machineries And Vibration Relation
Sadettin ORHAN
41
Investigation Of Turbulence Movements For Fluids In Cylindical Pipes By Loran Transformation Method
Ziyaddin RACABOVADİLOĞLU
51
Determination Of Productivity In A Workplace In Terms Of Method And Time Study
Erol ŞAHİN
59
Simulation Of Heat Pump Assisted Dryer System
Salih COŞKUN
67
Experimental Comparison Of Naturally Circulated Solar Water Heating Systems With Different Constructional Properties
Hikmet DOĞAN     Tayfun MENLİK
77
Energy Modeling And Simulation Of The Building Heat Performance
Veysel ÖZDEMIR
87
The Assesment Of The Automottive Programs Of Technical Education  Faculties According To Student Perspectives
Burhan AKPINAR     Bayram ÖZER
95
Design And Implementation Of Control Circuit For Pic Controlled Friction-Welding Machine
Hakan ATEŞ     Ramazan BAYINDIR
107
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056 ISSN (Online):  1308-2051 ISSN (E-Mail):  1308-2043