JESTECH

Cilt: 7, Sayı: 4, Ekim-Aralık 2004
İÇİNDEKİLER
Betonarme Karma (Perdeli-Çerçeveli) Yapılarda Sismik Kat Ötelenmesinin Analizi Ve Değerlendirilmesi
Ahmet TUKEN
523
Sinyalize Kavşaklarda Gecikme Tahmininin Matematiksel Modellenmesi II:Önerilen Gecikme Modelinin Değişen Zaman Ve Akım Koşullarına Bağlı Çözümlemesi Ali  Payıdar AKGÜNGÖR 533
Elman Geri Beslemeli Sinir Ağlarının İmza Doğrulama Performansı
Ali GÜLBAĞ    Feyzullah  TEMURTAŞ    Kader ERKOÇ    Serdar ÇİKOĞLU
541
İşletmelerde İleri Üretim Teknolojilerinin Kullanım Nedenleri Ve Otomotiv Sektöründe Bir Alan Araştırması
Süleyman SEMİZ    Şenol OKAY    Yakup SEKMEN
549
Güneş Enerjili Kurutma Sistemlerinin Fındık Kurutulmasına Uygulanabilirliği
Mustafa AKTAŞ    İlhan CEYLAN    Hikmet DOĞAN
557
Teknik Resim Dersinde Açınımlar Konusunun Çoklu Zeka Kuramına Göre Bilgisayar Destekli Öğretimi
Faruk MENDİ     İhsan TOKTAŞ     Ömer KARABIYIK
565
Teknik Personelin Performans Değerlendirilmesinde Bir Uzman Sistem Modeli
Emine ÇOŞGUN
579
Rüzgar Enerjisi  Ve  Orta Akdeniz Bölgesinde  Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma
Bülent CERİT    Ali Şükrü ONURAL    Nafel DOĞDU
591
Çelik Tencerelerde Taban Olarak Bakır (Cu) Veya Alüminyum (Al)  Kullanılması Durumunda Gerilme Ve Şekil Değişimlerinin İncelenmesi
Tahir AYATA
599
Yönetsel Bilginin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
Abdullah KARAKAYA
605
Bir Sırt Pülverizatörü İçin Yeni Tasarlanmış Ve İmal Edilmiş Radyal Bir Kompresör İle  Aynı Amaçlı Radyal Bir Fanın Performanslarının Karşılaştırılması
Abdürrezzak AKTAŞ  Mustafa BALCI
615
Bilgisayar Kullanıcılarında Elektromanyetik Işımaların İnsan Sağlığına Etkisinin İncelenmesi
Ercüment N. DİZDAR
625
Toz Metalurjisi Yöntemleriyle Üretilen Titanyum Bazlı Malzemelerin Atritör Tipi Değirmenlerde Öğütülebilme Kabiliyetlerinin İncelenmesi
Dursun ÖZYÜREK     Sedat ÖZBİLEN     Cemil ÇETİNKAYA
629
Dönel Geometrik Parçalarda Bilgisayar Destekli Unsur Tasarımı Ve Veri Tabanı Oluşturulması
Cengiz ELDEM
637
Direkt Genleşmeli Evaparatörün Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi
Kemal ATİK
649
Kuyruk Rotorsuz Test Helikopteri Ve Test Düzeneği Tasarımı
Levent TURHAN    Y. Kemal YILLIKÇI
659
Endirekt Güneş Enerjili Sıcak Su Hazırlama Sistem Verimlerinin Bilgisayar Programı Kullanarak Karşılaştırılması
Musa Galip ÖZKAYA     Halil İbrahim VARİYENLİ     Mustafa Bahadır ÖZDEMİR
667
Sürtünmeli-Kayma Olgusunun Sayısal Çözümleme Yöntemiyle Modellenmesi
Dursun SARI     Senayi DÖNMEZ
673
Benzinli Motorlarda Egzoz Emisyonlarına Etki Eden Faktörlerin Deneysel Olarak İncelenmesi
Hayri YAMAN    M. Bahattin ÇELİK
681
Ostenitik Paslanmaz Çeliklerin Kaynağında Kaynak Yönteminin Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi
Fatih KÖLÜK    Behçet GÜLENÇ
693
   

JESTECH

Volume: 7, Issue: 4, October-December 2004
CONTENTS
Analysis And Assessment Of Seismic Drift Of Reinforced Concrete Mixed (Shear Wall - Frame) Structures
Ahmet TUKEN
523
Mathematical Modeling Of Delay Estimation At Signalized Intersections II:The Analysis Of Proposed Delay Model Dependent On Variable Demand And Time Conditions
Ali  Payıdar AKGÜNGÖR
533
Signature Verification Performance Of Elman's  Recurrent Neural Network
Ali GÜLBAĞ    Feyzullah TEMURTAŞ    Kader ERKOÇ   Serdar ÇİKOĞLU
541
The Reasons For Using Advanced Manufacturing Technologies In Industrial Establisments And A Case Study In Automotive Industry
Süleyman SEMİZ     Şenol OKAY     Yakup SEKMEN
549
On Drying Of Hazelnut Applicability  Of  Drying Systems With Solar Energy
Mustafa AKTAŞ    İlhan CEYLAN    Hikmet DOĞAN
557
The Use Of Computer Aided  Multiple Intelligent Theory In The Transition Of  Technical Drawing Course Faruk MENDİ     İhsan TOKTAŞ     Ömer KARABIYIK 565
An Expert System Model For The Performance Evaluation Of Technical Personnel
Emine ÇOŞGUN
579
Wind Energy And The Feasibility Of The Potential Wind Energy In Medi Mediterranean
Bülent CERİT   Ali Şükrü ONURAL   Nafel DOĞDU
591
An Investigation Of Changing Stress And Shape İn A Copper And Aluminium Layered Base Of A Steel Saucepan
Tahir AYATA
599
A Research On The Characteristics Of Managerial Information
Abdullah KARAKAYA
605
Performance Comparison Between A New Radial Compressor Designed For Pneumatic Back Sprayers And A Common Radıal Fan For Pneumatıc Sprayers
Abdürrezzak AKTAŞ    Mustafa BALCI
615
The Investigation Of The Effects Of Elektromagnetic Wave Radiations On Human Health On Computer Users
Ercüment N. DİZDAR
625
Investigation Of Metal Powders Produced By Powder Metallurgy Of Titanium Base Materials Milling Ability
Dursun ÖZYÜREK     Sedat ÖZBİLEN     Cemil ÇETİNKAYA
629
Computer Aided Feature Design And The Forming Of Database For Geometrical Turned Parts
Cengiz ELDEM
637
Modelling Of Direct Expansioned Coil Using Artificial Neural Network
Kemal Atik
649
Design Of No-Tail Rotor (Notar) Test Helicopter And Test Stand
Levent TURHAN   Y. Kemal YILLIKÇI
659
The Performance Analysis Of The Heat Exchanger Capacity Used In The Indirect Hotwater Preparing Systems By Solar Energy
Musa Galip ÖZKAYA   Halil İbrahim VARİYENLİ   Mustafa Bahadır ÖZDEMİR
667
Modelling Of Frictonal-Sliding Phenomenon With Numerical Analysis Method
Dursun SARI     Senayi DÖNMEZ
673
An Experimental Study Of Factors Which Has An Effect On Exhaust Emission Of Gasoline Engine
Hayri YAMAN    M. Bahattin ÇELİK
681
An Effect Of The Weld Method On The Mechanical Properties Of Austenitic Stainless Steel Weldment
Fatih KÖLÜK    Behçet GÜLENÇ
693
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056
ISSN (Online):  1308-2051
ISSN (E-Mail):  1308-2043