JESTECH

Cilt: 7, Sayı: 3, Temmuz-Eylül 2004
İÇİNDEKİLER
Montaj Hattı Dengelemede Geleneksel Ve U Tipi Hatların Karşılaştırılması Ve Bir Uygulama Çalışması
Kerem GÜNAY   Tuğba ÇETİN   Ö. Faruk BAYKOÇ
351
Bulanık C-Ortalama (FCM) Algoritmasına Dayalı Yeni Görüntü Bölütleme Sisteminin Geliştirilmesi
Mehmet BULUT  Ayhan ISTANBULLU
361
Sinyalize Kavşaklarda Gecikme Tahmininin Matematiksel Modellenmesi I: Farklı Çözümleme Süreleri İçin Zamana Bağlı Yeni Bir Gecikme Modeli
Ali  Payidar AKGÜNGÖR
369
Yaz İklimlendirme Sistemlerinde Kanal Çaplarının Bilgisayar Programı İle Hesaplan.
Mustafa AKTAŞ     Mustafa Bahadır ÖZDEMİR
381
AISI 1010 Çeliğine Kaynak Sonrası Uygulanan Çift Faz Oluşturucu Isıl İşlemlerin Mikroyapı Ve Tokluk Özelliklerine Etkisi
Ahmet GÜRAL  Bülent BOSTAN
387
Tabii Dolaşımlı, Endirekt Isıtmalı Prizmatik Tip Kollektörlü Güneş Enerjisi Sistemlerinin Deneysel İncelenmesi
İlhan CEYLAN   Hikmet DOĞAN   Kenan YALÇIN
395
Yay Takviyesinin Plastik Dişlilerin Statik Kopma Dayanımlarına Etkisi
Hilal CAN   Faruk MENDİ   Mustafa BOZDEMİR
401
Güneş Enerjisi Sistemlerinde Kanatçık Yüzeyindeki Sıcaklık  Dağılımının Sonlu Farklar Metodu İle Analizi
Hikmet DOĞAN    Mustafa AKTAŞ    Tayfun MENLİK
407
Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Oksijenin Soğutma Sıcaklık  Performanslarının Deneysel İncelenmesi
Hüseyin USTA   Kevser DİNCER   Volkan KIRMACI
415
Titreşim Parametrelerinin Dönen Mekanik Sistem Dinamiğine Etkilerinin Araştırılması Hamdi TAPLAK   İbrahim UZMAY 427
Değişik Kesitli Profil Malzemelerdeki Doğal Titreşim Frekanslarının Ölçülmesi Ve Hesaplanması
İsmail UCUN  Mehmet ÇOLAKOĞLU
435
Ağaç Levhalardan  Yapılan Vidalı Birleştirmeli  Rafların Yüzeye Dik (Lateral) Yük Taşıma Performansları
Osman GÖKTAŞ   Ertan ÖZEN   Ayşen Melda ÇOLAK   Uğur GÜNSEL
445
Dizel Motorlarında Çift Yakıtla Çalışmanın Egzoz Emisyonlarına Etkileri
Sahir SALMAN    Can ÇINAR    Can HAŞİMOĞLU    Tolga TOPGÜL    Murat CİNİVİZ
455
Motorlarda Krank Mili Konum Sensörünün Çıkış Gerilimini Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi
Mehmet TEKİN   Kemal BİRİCİK
461
Pvd Ve Cvd Kaplamalı Sementit Karbür Kesici Takımların İşleme Parameterlerine Bağlı Olarak Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Hasan GÖKKAYA   Gökhan SUR   Hakan DİLİPAK
473
Motorun İhtiyacından Yüksek Oktanlı Benzin Kullanımının Motor Performansı Ve Emisyonlar Üzerine Etkisinin Deneysel İncelenmesi
Cenk SAYIN
479
AISI 304 Ostenitik Paslanmaz Çeliğin Kaplanmış Sementit Karbür Kesici Takımla İşlenmesi Esnasında Oluşan Takım Aşınması
İbrahim ÇİFTÇİ
489
Farklı Deprem İvmelerinin Bina Yatay Yüklerine Etkisi
Ömer ÖZKAN    Özgür MURATOĞLU
497
Üç Eksenli Doğrusal Hareket Mekanizması Tasarımı Ve İmalatı
Cevdet GÖLOĞLU    İrfan BUNARBAŞI
507
Mekanik Alaşımlama/Öğütme Yöntemiyle ZrO2  Takviyeli Titanyum Bazlı (Ex-Situ) Metal  Matris Kompozit Malzemelerin Üretilmesi Ve Karakterizasyonu
Dursun ÖZYÜREK    Sedat ÖZBİLEN    Cemil ÇETİNKAYA
517
   

JESTECH

Volume: 7, Issue: 3, July-September 2004
CONTENTS
Comparison Of Traditional And U Type Lines In Assembly Line Balancing And An Application Study
Kerem GÜNAY    Tuğba ÇETIN    Ö. Faruk BAYKOÇ
351
Development Of A Novel Image Segmentation System Based On  Fuzzy C-Means (FCM) Algorithms Mehmet BULUT     Ayhan ISTANBULLU 361
Mathematical Modeling Of Delay Estimation At Signalized Intersections I: A New Time-Dependent Delay Model For Various Analysis Time Periods
Ali  Payıdar AKGÜNGÖR
369
The Calculation Of Duct Dimensions With Computer Programme In The Summer Air Conditioning Systems
Mustafa AKTAŞ    Mustafa Bahadır ÖZDEMİR
381
Post Welding Heat Treatments To Form A Dual Phase Structure AISI 1010 Steel And Their Effect On Microstructure And Toughness Properties Ahmet GÜRAL  Bülent BOSTAN 387
Experimental Comporasion Of Prismatic Type Solar Collector As Energy Productivity
İlhan CEYLAN   Hikmet DOĞAN   Kenan YALÇIN
395
The Effect Of Spring Reinforcement On Static Strenghts In Plastic Gears
Hilal CAN   Faruk MENDİ   Mustafa BOZDEMİR
401
In Solar Energy Systems The Analysis Of Temperature Distribution On The Fin Surface With Finite Difference Method Hikmet DOĞAN    Mustafa AKTAŞ    Tayfun MENLİK 407
Experimental Study Of Cooling-Heat Performance Of Air And Oxygen Which Are Used As The Fluid In The Vortex Tube
Hüseyin USTA   Kevser DINCER   Volkan KIRMACI
415
Investigation Of Effects Of Vibration Parameters On Rotating Mechanical Sys.Dynamics
Hamdi TAPLAK   İbrahim UZMAY
427
Measurement And Calculation Of Natural Vibration Modes In Different Cross-Sectioned Profile Materials
İsmail UCUN  Mehmet ÇOLAKOĞLU
435
Lateral Holding Performance Of Screwed Shelves Which Are Constructed With MDF And Particleboard
Osman GÖKTAŞ    Ertan ÖZEN    Ayşen Melda ÇOLAK    Uğur GÜNSEL
445
The Effects Of Dual Fuel Operation On Exhaust Emissions In Diesel Engines
Sahir SALMAN  Can ÇINAR  Can HAŞİMOĞLU   Tolga TOPGÜL   Murat CİNİVİZ
455
The Studying Of The Parameters Which Affect The Crankshaft Position Sensor Output Voltage In Engines
Mehmet TEKİN    Kemal BİRİCİK
461
Experimental Investigating Of The Effect Of Cemented Carbide Cutting Tools Coated By PVD And CVD On Surface Roughness  According To Machining Parameters
Hasan GÖKKAYA    Gökhan SUR     Hakan DILIPAK
473
Number Than Engine Requirement On Engine Performance And Emissions An Experimental Investigation Of The Influnce Of Higher Octane Cenk SAYIN 479
Tool Wear During Machining Of AISI 304 Austenitic Stainless Steel Using A Coated Cemented Carbide Tool
İbrahim ÇİFTÇİ
489
The Effect Of Various Earthquake Accelerations On The Structure Horizontal Forces
Ömer ÖZKAN    Özgür MURATOĞLU
497
Design And Production Of A Three Axis Linear Movement Machine
Cevdet GÖLOĞLU    İrfan BUNARBAŞI
507
The Production And Characterization Of The Reinforced ZrO2 Of Titanium Based Metal Matrix Composite Materials By Using Mechanical Alloying/Milling Methods
Dursun ÖZYÜREK    Sedat ÖZBILEN    Cemil ÇETINKAYA
517
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056 ISSN (Online):  1308-2051 ISSN (E-Mail):  1308-2043